058-7890789 gruttepierdefamylje@tresoar.nl

Dizze webside diele

Bin ik der ek ien fan...? Sykje it út!

Ynskriuwing sletten

Nei mear as in heal jier ûndersyk fan hûnderten ynstjoerde kertiersteaten en ûndersyksfragen rint it Grutte Pier projekt no nei de ein. Mei yngong fan 1 juny 2016 is it net mear mooglik om troch it Grutte Pier ûndersykteam útsykje te litten ofst' besibbe bist oan Grutte Pier. Ek wurde der gjin Pierbewizen mear útjûn. Algemiene fragen en of opmerkingen wurde noch wol ferwurke.
Tidens de Grutte Pier Famyljedei op 19 juny 2016 yn Kimswert wie der noch in lêste mooglikheid om útsykje te litten ofst' besibbe bist oan Grutte Pier. Tresoar stie doe mei in kream yn it doarpshús fan Kimswert.

 

Bewiis it op Facebook!

Tinksto datsto der ek ien bist fan Grutte Pier of kensto immen fan wa dat sûnder mis sa is?
Dan sjogge wy graach in bewiis fan dyn besibbens op in orizjinele wize pleatst op ús Facebookside.

Dat kin lyk as it lûdsfragmint wêze, mar dat hoecht fansels net!

Lûdsfragmint beharkje

Folgje ús op Facebook